Aktuality

O nás

Nabídka služeb

Školení

Fotogalerie

Kontakt

Nabídka služeb

sídlo

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vám zajistíme, zpracujeme, případně poskytneme konzultace na základě platných předpisů, zákonů, vyhlášek a technických norem. Dodavatelsky Vám zajistíme veškeré služby v této oblasti, vyplývající jako povinnost zaměstnavatele ze Zákoníku práce a ostatní platné legislativy.

Zpracujeme:

 • Identifikaci a vyhodnocení rizik včetně návrhu opatření na jejich odstranění nebo minimalizaci, včetně konzultace s ohledem na kontrolu dodržování těchto opatření.
 • Kategorizaci prací vzhledem k rizikovým faktorům na pracovištích ( např. zraková zátěž, psychická zátěž, fyzická zátěž i zátěž hlukem, prachem, chladem apod. ).
 • Pokyny pro první pomoc-traumatologický plán.
 • Rozbory úrazovosti, včetně vyhodnocení zdrojů a příčin úrazů.
 • Osnovy školení BOZP pro různé druhy profesí, po dohodě včetně testů k ověření znalostí.
 • Směrnice pro poskytování OOPP na základě posouzení  jednotlivých pracovišť, pracovních profesí a vykonávaných činností, včetně poskytování mycích a čistících prostředků a pravidel pro poskytování ochranných nápojů (léto, zima).
 • Směrnice-seznam zakázaných prací pro ženy, těhotné ženy, matky do 9. měsíce po porodu a mladistvé.
 • Dopravně provozní řády pro motorové vozíky, silniční vozidla a pracovní postupy při provozování dopravy.
 • Provozní řády skladů - pravidla a bezpečnostní pokyny pro rozdílné typy skladování různých druhů materiálu.
 • Místní provozně bezpečnostní předpisy pro používání strojů a strojních zařízení dle NV 378/01 Sb.
 • Systémy bezpečné práce při používání zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 12480-1.
 • Plány kontrolní činnosti a osnovy kontrol zaměřené na konkrétní potřebu ( např. VTZ, evidence školení, vybavení technického zařízení či jeho doklady, atd. ).
 • Lhůtníky kontrol, periodických odborných školení, lékařských prohlídek apod..

Provedeme:

 • Prohlídky stavu BOZP - komplexní formou prověrky BOZP, vyplývající ze Zákoníku práce, jako jedna z povinností zaměstnavatele k zajištění BOZP (celkový stav a úroveň BOZP na všech pracovištích zákazníka), prohlídka dokumentace a fyzická kontrola pracovišť, následné kontroly plnění přijatých opatření, odstraňování závad z kontrol, případně opatření přijatá po vzniku úrazu.
 • Školení: - objednávky (odkaz)
  • vstupní (všeobecné povinnosti a práva v BOZP pro nově přijaté pracovníky).
  • periodická pro jednotlivé typy pracovišť a činností ( všeobecné povinnosti a práva v BOZP pro všechny pracovníky ).
  • vedoucích pracovníků ( všeobecné povinnosti a práva v BOZP ).
  • školení pro poskytování 1.pomoci na pracovišti.
 • odborná školení k získání oprávnění pro obsluhu VTZ, strojů a strojních zařízení, u kterých je toto oprávnění k obsluze nutné (pro jednotlivé odborné profese).
 • Aktualizaci předpisů a dokumentace zaměstnavatele.

Zajistíme:

 • Revize,revizní zkoušky a odborné prohlídky zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení.
 • Pravidelné kontroly a odborné prohlídky vázacích prostředků, stavebních a zemních strojů, řetězových pil, motorových vozíků, pojízdných žebříků, pracovních plošin, stavebních výtahů a dalších technických zařízení.
 • Pravidelné kontroly a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen ať na pevná či jiná paliva
 • Tiskopisy z oblasti BOZP (kniha úrazů, provozní deníky pro kotelny, tlakové nádoby, zdvihacích zařízení, plynových zařízení, provozní deníky strojů včetně tvářecích, zápisníky BOZP pro zaměstnance, průkazy obsluh , záznamníky řetězových pil, kontrol regálů, atd. ).
 • Výstražné a bezpečnostní tabulky ve velkém sortimentu dle potřeb zákazníka.

Evidujeme:

 • školení BOZP a odborných školení zaměstnanců,včetně vedoucích zaměstnanců
 • revize,revizní zkoušky a odborné prohlídky VTZ - tlakových nádob, zdvihacích zařízení, elektrických a plynových zařízení
 • pravidelné kontroly a odborné prohlídky vázacích prostředků, stavebních a zemních strojů, řetězových pil, motorových vozíků, pojízdných žebříků, pracovních plošin, stavebních výtahů a dalších technických zařízení

sídlo

V oblasti požární ochrany Vám dodavatelsky zajistíme veškeré služby, ať již komplexně nebo jednotlivě, spojené s výkonem funkce technika PO nebo preventisty PO, vyplývající z povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob na základě platných předpisů o požární ochraně.

Zpracujeme:

 • Veškerou dokumentaci PO dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.:
  • začlenění do kategorie s požárním nebezpečím,
  • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
  • požární řády,
  • požární poplachové směrnice,
  • požární evakuační plány,
  • dokumentaci zdolávání požárů,
  • řád ohlašovny požáru,
  • tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
  • dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů PO,
  • vedení požární knihy,

Provedeme:

 • Komplexní preventivní prohlídku PO, vyplývající z platné legislativy jako jedna z povinností zaměstnavatele k zajištění PO, na Vašich pracovištích a zpracujeme souhrnnou zprávu o stavu PO. Případné závady Vám pomůžeme odstranit nebo navrhneme způsob řešení.
 • Revize a prohlídky přenosných hasících přístrojů a hydrantů.
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO.
 • Odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Odbornou přípravu preventistů PO.
 • Vyhodnocení potřeby hasicích přístrojů z hlediska optimálního počtu a druhů.
 • Zastoupení Vaši firmy při jednání se státním požárním dozorem.

Zajistíme:

 • Aktualizaci předpisů a dokumentace zákazníka.
 • Revize požárních hydrantů a přenosných hasících přístrojů.
 • Tiskopisy potřebné pro zabezpečení úkolů PO (požární knihy, evakuační a únikové tabulky, ostatní tabulky pro zabezpečení PO,atd ).
 • Dodání přenosných hasících přístrojů a hydrantů, včetně jejich dílů a příslušenství.

sídlo


Zajistíme:

 • Tiskopisy z oblasti BOZP (kniha úrazů, provozní deníky pro kotelny, tlakové nádoby, zdvihacích zařízení, plynových zařízení, provozní deníky strojů včetně tvářecích, zápisníky BOZP pro zaměstnance, průkazy obsluh , záznamníky řetězových pil, kontrol regálů, atd. ).
 • Výstražné a bezpečnostní tabulky ve velkém sortimentu dle potřeb zákazníka.
 • Tiskopisy potřebné pro zabezpečení úkolů PO (požární knihy, evakuační a únikové tabulky, ostatní tabulky pro zabezpečení PO, atd).
 • Dodání přenosných hasících přístrojů a hydrantů, včetně jejich dílů a příslušenství.